КВІТКОВІ КОНТЕЙНЕРИЦВЕТОЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Часи, коли куплену рослину просто пересаджували в горщик і ставили на підвіконня, безповоротно пройшли. Зараз велике значення має зі смаком підібраний декоративний контейнер або гарне кашпо, завдяки яким рослина виглядає особливо ефектно.
Квіткові контейнери й кашпо бувають найрізноманітніших форм і розмірів, виготовляються з різних матеріалів, а розмаїття кольорів та орнаментів на них дозволяє підібрати кольорові плями, що найбільш вдало вписуються в інтер’єр. Однак краще обирати такі кашпо, які повністю приховують горщик і гармонійно поєднуються з рослиною за розмірами, формою й кольором, не привертаючи до себе додаткової уваги.
Використання декоративних керамічних контейнерів і кашпо дозволяє створювати дуже виразні ансамблі. У них чудово виглядають композиції з контрастним за формою та кольором листям.
Улітку керамічні горщики з рослинами виставляють на відкрите повітря — у сад або на відкритий балкон. Однак вони дуже ефектно виглядають і в приміщенні — на широкому підвіконні. Придбані в магазині керамічні горщики перед вживанням потрібно на кілька годин замочити у воді, а після цього злегка підсушити. Після цього їх можна заповнити земляною сумішшю й висадити туди рослини. Не забувайте поставити під такий горщик піддон для стоку води.
Білі або багато прикрашені порцелянові кашпо дають необмежені можливості для фантазії й залежно від кольору дозволяють створити ту чи іншу атмосферу та настрій у приміщенні. Підвісні кошики або спеціалізовані кашпо для ампельних рослин частіше використовуються на верандах або вікнах, зорієнтованих на південь. Щоб вода, яка може витікати з них, не псувала інтер’єру, зсередини їх можна вислати сфагнумом або водонепроникним матеріалом. Особливо ефектно підвісні композиції виглядають, якщо направити паростки рослини догори по мотузці або ланцюжку, на яких висить кашпо.

Багато домашніх речей, що вийшли з ужитку, можуть бути перетворені на оригінальні кашпо. За бажанням можна використати блюда, кошики, капелюхи, супниці — усе залежить від вашого смаку й фантазії.
Єдиною вимогою, якій повинні відповідати всі без винятку кашпо, — це їхня повна чи хоча б часткова (у нижній частині) водонепроникність. Дуже важливий також розмір кашпо. Воно повинне бути принаймні на 2 см в діаметрі більшим за горщик. Висота кашпо також повинна перевищувати висоту горщика. Якщо рослина любить сухе повітря (наприклад, кактуси та інші сукуленти), то проміжок між кашпо та горщиком можна залишити вільним. Для вологолюбних рослин заповніть цей проміжок вологим торфом.

Кашпо призначені для стандартних горщиків, тому їхні розміри та форма обмежені.
Вийняті з горщиків рослини найчастіше висаджують у контейнери, котрі, так само як і кашпо, повинні бути водонепроникними. Тому контейнери-кошики вистеляються водонепроникним матеріалом, а дерев’яні повинні бути відповідним чином оброблені.
Окрім прямокутних, круглих і квадратних контейнерів із кераміки або пластмаси, використовуються й металеві, схожі на мідні тази, столики з вбудованими ящиками, підставки з ротангу тощо. Дуже популярні полив’яні керамічні контейнери, однак вони не повинні бути занадто яскравими та строкатими.
У продажу є також плоскі круглі контейнери для вигону дрібних цибулинних – крокусів, нарцисів, мускарі тощо. Вигонка таких рослин має свої особливості: замість звичайного фунту використовують суміш торфу, деревного вугілля й товчених черепашок, а цибулини висаджуються у сплячому стані, тоді як зазвичай у контейнер висаджуються вже вкорінені рослини.
Вирощування рослин у контейнерах пов’язане лише з однією складністю – надлишку вологи нема куди подітися. Тому поливати рослини слід обережно, щоб не залити їх. Особливо важко регулювати полив у маленьких контейнерах. Краще просвердлити в дні маленького контейнера отвір і поставити його на піддон.

Ампельні рослини, наприклад традесканції, чудово виглядають у підвісних кашпо.

Керамічні контейнери дають можливість вигідно підкреслити красу рослини або створити найнесподіваніші квіткові композиції.
Порцелянові кашпо різних кольорів і форми можна підібрати до різних видів рослин і до будь-якого інтер’єру.

Найкраще використовувати плетені підставки та контейнери для квітів. Вони чудово поєднуються із зеленню та квітами, мають гарну фактуру, довговічні й не бояться вологи.

Правильно підібраний квітковий контейнер може стати самостійною деталлю інтер’єру, яка вигідно доповнює загальний дизайнерський задум.

Спеціальні підставки та стійки для квітів дають можливість компонувати різні рослини й кашпо за кольором і фактурою, а також добре поєднуються з іншими предметами побуту.

Багато домашніх речей, що вийшли з ужитку, можуть бути перетворені на оригінальні кашпо.

Времена , когда купленное растение просто пересаживали в горшок и ставили на подоконник , безвозвратно прошли . Сейчас большое значение имеет со вкусом подобранный декоративный контейнер или хорошее кашпо , благодаря которым растение выглядит особенно эффектно.

Цветочные контейнеры и кашпо бывают самых разнообразных форм и размеров , изготавливаются из различных материалов , а разнообразие цветов и орнаментов на них позволяет подобрать цветные пятна, наиболее удачно вписываются в интерьер. Однако лучше выбирать такие кашпо , которые полностью скрывают горшок и гармонично сочетаются с растением по размерам , форме и цвету , не привлекая к себе дополнительного внимания.

Использование декоративных керамических контейнеров и кашпо позволяет создавать очень выразительные ансамбли. В них прекрасно смотрятся композиции с контрастными по форме и цвету листьями.

Летом керамические горшки с растениями выставляют на открытый воздух – в сад или на открытый балкон . Однако они очень эффектно смотрятся и в помещении – на широком подоконнике. Приобретенные в магазине керамические горшки перед употреблением нужно на несколько часов замочить в воде , а затем слегка подсушить. После этого их можно заполнить земляной смесью и высадить туда растения. Не забывайте поставить под такой горшок поддон для стока воды.

Белые или богато украшенные фарфоровые кашпо дают неограниченные возможности для фантазии и в зависимости от цвета позволяют создать ту или иную атмосферу и настроение в помещении . Подвесные корзины или специализированные кашпо для ампельных растений чаще используются на верандах или окнах , ориентированных на юг. Чтобы вода , которая может вытекать из них , не портила интерьера , изнутри их можно выслать сфагнумом или водонепроницаемым материалом. Особенно эффектно подвесные композиции выглядят , если направить побеги растения вверх по веревке или цепочке , на которых висит кашпо.

Многие домашние вещи , вышедшие из употребления , могут быть превращены в оригинальные кашпо. По желанию можно использовать блюда , корзины , шляпы , супницы – все зависит от вашего вкуса и фантазии.

Единственным требованием , которому должны соответствовать все без исключения кашпо , – это их полная или хотя бы частичная (в нижней части ) водонепроницаемость. Очень важен также размер кашпо. Оно должно быть по крайней мере на 2 см в диаметре крупнее горшка. Высота кашпо также должна превышать высоту горшка. Если растение любит сухой воздух (например , кактусы и другие суккуленты ) , то промежуток между кашпо и горшком можно оставить свободным . Для влаголюбивых растений заполните этот промежуток влажным торфом.

Кашпо предназначены для стандартных горшков , поэтому их размеры и форма ограничены.

Вынутые из горшков растения чаще высаживают в контейнеры , которые , так же как и кашпо , должны быть водонепроницаемыми . Поэтому контейнеры – корзины вистеляються водонепроницаемым материалом , а деревянные должны быть соответствующим образом обработаны.

Кроме прямоугольных , круглых и квадратных контейнеров из керамики или пластмассы , используются и металлические , похожие на медные тазы , столики со встроенными ящиками , подставки из ротанга и т.д. . Очень популярны глазурованные керамические контейнеры , однако они не должны быть слишком яркими и пестрыми .

В продаже также плоские круглые контейнеры для выгона мелких луковичных – крокусов , нарциссов , мускари и т.д. . Выгонка таких растений имеет свои особенности: вместо обычного фунта используют смесь торфа , древесного угля и толченых ракушек , а луковицы высаживаются в спящем состоянии , тогда как обычно в контейнер высаживаются уже укоренившиеся растения.

Выращивание растений в контейнерах связано лишь с одной сложностью – избытка влаги некуда деться. Поэтому поливать растения следует осторожно , чтобы не залить их. Особенно трудно регулировать полив в маленьких контейнерах. Лучше просверлить в дни маленького контейнера отверстие и поставить его на поддон.

Ампельные растения , например традесканции , прекрасно смотрятся в подвесных кашпо.

Керамические контейнеры дают возможность выгодно подчеркнуть красоту растения или создать неожиданные цветочные композиции.

Фарфоровые кашпо разных цветов и формы можно подобрать к различным видам растений и к любому интерьеру .

Лучше всего использовать плетеные подставки и контейнеры для цветов. Они прекрасно сочетаются с зеленью и цветами , имеют хорошую фактуру , долговечны и не боятся влаги.

Правильно подобранный цветочный контейнер может стать самостоятельной деталью интерьера , которая выгодно дополняет общий дизайнерский замысел .

Специальные подставки и стойки для цветов дают возможность компоновать различные растения и кашпо по цвету и фактуре , а также хорошо сочетаются с другими предметами быта.

Многие домашние вещи , вышедшие из употребления , могут быть превращены в оригинальные кашпо.

.

You may also like...

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *