Щороку дедалі більше городян стають власниками садових ділянок, багато хто купує, облаштовує землю під городи. І хоча вирощування овочів – справа досить трудомістка, але разом з тим захоплююча й корисна. Адже домашня ділянка – це свіжа продукція до столу, яка є чистою від нітратів,а також гарний настрій і здоров’я.

Погодьтеся, приємно усвідомлювати свою причетність до появи та­кого дива, як червонобоке яблуко, жовтокора груша, вкрита сивою памороззю слива, грона вишні, черешні, смородини та інших чудес зеленого світу.

Не можна залишитися байдужим до кришталевої краплі роси на кучерявому смарагдовому листі салату, рубінового переливу вимитих коренеплодів редиски, із захопленням і подивом помилуватися розмаїттям форм і кольорів овочевих рослин — їх можна вирощувати більше ста видів, не кажучи про безліч сортів.

Який душевний трепет викликає гудіння бджіл у весня­ному саду. І хочеться пізнати підвладне суворому ритму життя цих дивовижних істот, хочеться милуватися зеленим світом рослин та тварин.

А кого не залишать байдужим яскраві тюльпани напро­весні, цариця квітів троянда, червоні китиці сальвії, п’янкий аромат запашного горошку, осіннє буяння айстр.

Потреба у декоративно—листяних і красиво-квітучих кімнатних рослинах безперервно зростає. У численних культурно-побутових закладах одним з елементів оформлення інтер’єру є декоративні рослини. І все це, тому що у людей існує потреба оточувати себе прекрасним зеленим світом. У холах готелів, театрів, кінотеатрів, будинків культури є мармурові вази, пластикові або дерев’яні контейнери, призначені для розміщення декоративно-листяних або квітучих горщечкових квітів.

Для оформлення інтер’єрів квартир із малогабаритними меблями використовують витончені ампельні рослини.

Відзначимо, що врожайність прямо залежить від забезпечення умов для кожної культури: це оптимальний температурний режим і освітленість, концентрація вуглекислоти, добрі субстрати та їх забезпеченість елементами живлення, дезінфекція  ґрунту, місце в культурозміні , якість садивного матеріалу. Не менш важливе значення має вибір технології.

З розвитком урбанізації в людей з особливою гостротою з’являється потреба спілкування з природою, бути частинкою «зеленого світу». Дедалі біль­шого поширення набуває прикладне хобі — захоплення любительським овочівництвом, садівництвом, бджільни­цтвом та квітникартвом.

Такий відпочинок, а вірніше творча діяльність мільйонів людей, сприяє раціональному використанню вільного часу, прищеплює дітям любов до природи, зеленого світу.

Неоціненне значення цього захоплення для зміцнення здоров’я. Життя стає ритмічним і цілеспрямованим. Праця на землі дає моральне задоволення, розширює сферу знань та інте­ресів.

На нашому сайті «Зелений світ» ви знайдете найпоширеніші види, садові форми і сорти квітково-декоративних рослин або рідкісних, але перспективних. Із горщечкових рослин увагу приділено популярним квітучим та декоративно—листяним.

Також ви знайдете змістовні відповіді на запи­тання, що виникають у початківців-садівників, городників, квітни­карів. Ви знайдете тут цінні поради й по догляду за пасікою, довідаєтесь про сорти пло­дових дерев і кущів.

Повірте, нічого важкого, незрозумілого тут немає. Потрібно лише знати вимоги рослин і як їх задовольнити. До цього додати ще старання і, основне, бажання. Лише тоді ваша праця увінчається успіхом.

УСПІХУ ВАМ!!!

 

Ежегодно все больше горожан становятся владельцами садовых участков, многие покупают, обустраивают землю под огороды. И хотя выращивание овощей – дело довольно трудоемкое, но вместе с тем увлекательное и полезное. Ведь домашний участок – это свежая продукция к столу, которая является чистой от нитратов, а также хорошее настроение и здоровье.

Согласитесь, приятно осознавать свою причастность к появлению такого чуда, как краснобокое яблоко, желтокора груша, покрытая седой изморозью слива, кисти вишни, черешни, смородины и других чудес зеленого мира.

Нельзя остаться равнодушным к хрустальной капли росы на кудрявых изумрудных листьях салата, рубинового перелива вымытых корнеплодов редиса, с восторгом и удивлением полюбоваться разнообразием форм и цветов овощных растений – их можно выращивать более ста видов, не говоря о множестве сортов.

Душевный трепет вызывает гудение пчел в весеннем саду. И хочется познать подвластно строгому ритму жизни этих удивительных существ, хочется любоваться зеленым миром растений и животных.

А кого не оставят равнодушным яркие тюльпаны весной, царица цветов роз, красные кисти сальвии, пьянящий аромат душистого горошка, осеннее буйство астр.

Потребность в декоративно-лиственных и красиво-цветущих комнатных растениях непрерывно растет. В многочисленных культурно-бытовых учреждениях одним из элементов оформления интерьера являются декоративные растения. И все это, потому что у людей существует потребность окружать себя прекрасным зеленым миром. В холлах гостиниц, театров, кинотеатров, домов культуры есть мраморные вазы, пластиковые или деревянные контейнеры, предназначенные для размещения декоративно-лиственных или цветущих горшечной цветов.

Для оформления интерьеров квартир с малогабаритной мебелью используют изощренные ампельные растения.

Отметим, что урожайность напрямую зависит от обеспечения условий для каждой культуры: это оптимальный температурный режим и освещенность, концентрация углекислоты, хорошие субстраты и их обеспеченность элементами питания, дезинфекция почвы, место в культуро- изменении, качество посадочного материала. Не менее важное значение имеет выбор технологии.

С развитием урбанизации у людей с особой остротой появляется потребность общения с природой, быть частью «зеленого света». Все большее распространение получает прикладное хобби – увлечение любительским овощеводством, садоводством, пчеловодством и цветоводством.

Такой отдых, а вернее творческая деятельность миллионов людей, способствует рациональному использованию свободного времени, прививает детям любовь к природе, зеленому миру.

Неоценимое значение этого увлечения для укрепления здоровья. Жизнь становится ритмичным и целеустремленным. Работа на земле дает моральное удовлетворение, расширяет сферу знаний и интересов.

На нашем сайте «Зеленый мир» вы найдете самые распространенные виды, садовые формы и сорта цветочно-декоративных растений или редких, но перспективных. С горшечных растений внимание уделено популярным цветущим и декоративно-лиственным.

Также вы найдете содержательные ответы на вопросы, возникающие у начинающих садоводов, огородников, цветоводов. Вы найдете здесь ценные советы и по уходу за пасекой, узнаете о сортах плодовых деревьев и кустов.

Поверьте, ничего тяжелого, непонятного здесь нет. Нужно только знать требования растений и как их удовлетворить. К этому добавить еще старания и, главное, желание. Только тогда ваш труд увенчается успехом.

УСПЕХА ВАМ !!!

.